Odstúpenie od zmluvy

Chcete odstúpiť od zmluvy?
Ozvite sa nám:
Email: moyrashopsk@gmail.com.
Čo je potrebné, aby ste od zmluvy mohli odstúpiť?
V lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru je nevyhnutné, aby ste nám zaslali vyplnený formulár na odstúpenie, ktorý nájdete TU na e-mailovú adresu: moyrashopsk@gmail.com alebo na korešpondenčnú adresu: Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo.

Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

I. ZÁKLADNÉ POJMY
1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.moyrashop.sk, spoločnosť TORRA, s.r.o. .
2. Kupujúci je fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
3. Tovar zahŕňa produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu predávajúceho.
4. Objednávka je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru.
5. Kúpna zmluva (alebo len zmluva) je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP, reklamačný poriadok, poučenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

II. PODMIENKY A DôSLEDKY ODSTÚPENIA:
1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru.
2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na e-mailovej adrese: moyrashopsk@gmail.com alebo na korešpondenčnej adrese: Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo. Na tento účel Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si kupujúci môže stiahnuť TU.
3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t.j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní tovaru na hore uvedenú adresu, bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru.
4. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Kupujúceho v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia.
5. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola kupujúcemu poskytnutá, znáša náklady za službu Kupujúci.
6. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu rovnakým spôsobom, akým bola kúpna cena zaplatená, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnem inak, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. 
7. Kupujúci dostane cenu vráteného tovaru späť po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy, max. do 5 pracovných dní odo dňa splnenia všetkých podmienok zo strany kupujúceho. Pri výpočte sumy, ktorá sa má vrátiť, sa použije suma uvedená v doklade o kúpe. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred riadnym preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu.
8. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar.
9. Kupujúci má právo uplatniť si nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
11.  Kupujúci pri kúpe tovaru môže odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru). Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku.

Najnovšie na blogu

Prečítajte si najnovšie príspevky na našom blogu, ktoré obsahujú množstvo zaujímavých informácií.

Vianoce 2020

GEL LOOK ROZDÁVAČKA.Prvá vianočná akcia (platí od 08.12.2020 do 31.12.2020) …

07.12.2020

Trendy leta 2017

Trendy v manikúre sa počas rokov menia len málo, no každoročne pribudne iný …

13.06.2017

Ako (NE)pečiatkovať?

Dnešný článok bude o pečiatkovaní. Vtipnejší. Skôr článok o tom, ako …

28.11.2016